Linda-Riina Laakso Ajatuksia ja mielipiteitä ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin.

Tilauksessa laadukasta perhepolitiikkaa

Kristillisdemokraatit on profiloitunut edistämään erityisesti lasten ja perheiden parasta. Tämä näkyy mm. perhepoliittisessa ohjelmassamme. Suomalaiselle perus individualistille perhe saattaa äkkiseltään kuulostaa jopa hieman vähäpätöiselle sanalle, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Yhteiskuntamme on nimittäin rakentunut perheiden varaan, ja jos perheissä voidaan hyvin, yhteiskuntamme voi hyvin. Lapsiperheisiin panostamalla voimme saavuttaa säästöjä pitkällä tähtäimellä. Tämä taas on hyvä uutinen valtion sekä sen kansalaisten velkaantuessa päivä päivältä yhä enemmän.

Miten tämä panostaminen sitten näkyy käytännössä? KD tekee työtä mm. sen hyväksi, että lapsilisien sisaruskorotuksia nostettaisiin, opintotukeen lisättäisiin lapsikorotus sekä nostettaisiin perheellisen opiskelijan ansiotulorajaa. Myös kotihoidon tukea tulisi laajentaa sekä vanhempien työllistymismahdollisuuksia tukea. Tässä joitain konkreettisia ideoita.

Perheiden vastuunkantajien, vanhempien hyvinvointi myös vaikuttaa lapsiin suuresti. Siksi avioerojen haitat tulisi minimoida puuttumalla perheiden hyvinvointiin jo varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttäisi parempia perheasiain sovittelupalveluita ja niiden lisäämistä. Yksinhuoltajien arkea taas tulisi helpottaa ottamalla käyttöön kunnallisverotuksen lapsivähennys sekä nostamalla lapsilisien yksinhuoltajakorotusta, näin yksinhuoltajienkin taloudellista asemaa saataisiin parannettua.

Lasten terveyttä taas tulee edistää panostamalla neuvola-toimintaan sekä ohjaamalla resursseja kouluterveydenhuoltoon. Myös lisäämällä terveyskasvatusta, päihdevalistusta sekä liikuntaa kouluissa saadaan parannettua ennaltaehkäisevillä toimilla koululaisten kokonaisvaltaista terveyttä. Suuria kaikkiin vaikuttavia tulevaisuuden haasteita taas tuo kasvava nuorisotyöttömyys, syrjäytyminen sekä päide-ja mielenterveysongelmat.

 

Perhe, yhteiskunnan perusyksikkö

Perhe onkin tärkein sosiaalinen instituutio, joissa asuu yli neljä miljoonaa suomalaista. Juridisesti perhe voi tarkoittaa kahden vanhemman ja lasten muodostamaa perhettä, yksinhuoltaja- tai uusperhettä, tai lapsetonta pariskuntaa. Yksin asuvan voidaan ajatella kuuluvan hänen lähiomaistensa muodostamaan perheyksikköön. Perheen kautta jokainen yhteiskunnaan uusi jäsen sisäistää useimmat toimintamallit,asenteet sekä arvot. Näin perheessä luodaan ihmisen kasvun, kehityksen sekä hyvinvoinnin perusta. Mikään istituutio ei voi korvata perheen roolia. Ei siis mikään ihme että tutkimusten mukaa ihmiset pitävät terveyden lisäksi perhettä tai parisuhdettaan elämänsä tärkeimpänä asiana.

Lapsiperheen hajoaminen ei ole vain kahden aikuisen välinen asia, vaan koskettaa syvästi myös perheen lapsia. Siksipä avioeroa harkitseville ja sitä hakeneille tulee tarjota sovittelua. On pyrittvä ensisijaisesti tukemaan avioliiton ongelmien ratkaisuja ja yhdessäolon edellytysten säilymistä. Koska kuntien parisuhdeterapian resurssit ovat kovin vähäiset, ja sovitteluun on vaikea päästä palveluiden niukkuuden vuoksi, arvostamme etenkin kolmannen sektorin toimijoita, kuten seurakuntien sekä kansalaisjärjestöjen roolia toimia vaikeuksissa elävien perheiden tukemiseksi. Myös kirkon perhetyön ja perheasiainkeskusten toimintaedellytyket ovat liian niukat tarpeeseen nähden.

Tutkimusten mukaan 30 prosenttia katuu eroaan kolmen vuoden kuluttua, ja puolet avioeroista olisi voinut olla ehkäistävissä. Perheneuvonnan, lastensuojelun, päihdehuollon sekä mielenterveyspalveluiden toimintaresurrsseja ja yhteistyötä tehostamalla voidaan vaikuttaa siihen, että mahdollinen evioero tulee käsitellyksi aikuistasolla siten, etteivät aikuisten tapaamiset vaikuta lapsen tapaamisiin. Tutkimusten mukaan lapset selviytyvät erosta parhaiten, kun välit molempien vanhempiin säilyvät hyvinä.

 

Arvot ja lasten oikeudet päätöksenteon keskiössä

Kun nyt arvoja jo sivuttiin, kerrataampa vielä, että kristillisdemokraattien arvoista keskeisin on ihmisarvo. Jokainen on ainutlaatuinen ja korvaamaton yksilö. Ihmisarvo perustuu ihmisen olemiseen, ei hänen kykyihinsä tai tekemisiinsä. Siksi myös lapsen tulee kokea tulleensa hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on-eikä sellaisena kuin hänen toivottaisiin olevan. Lapsen hyvinvointia ohjataankin niin kansallisella lainsäädännöllä, perheoikeussäädöksillä, kuin myös kansainvälisilllä sopimuksilla. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa todetaan, että ”Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti ja sosiaalisesti edellytykset terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa oloissa.” Säädettäessä tätä tarkoittavia lakeja, lapsen etujen tulee olla tärkeimpänä lähtökohtana. Myös Suomen perustuslakikin jo velvoittaa, että ”lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.” Kuntien tehtävä onkin huolehtia peruspalveluiden toteutumisesta, mutta valitettavasti tällä hetkellä monen suomalaisen saamien palveluiden määrä ja laatu riippuu pitkälti siitä, missä asuinkunnassa hän asuu ja millainen on kyseisen kunnan taloudellinen tilanne. Jokaisen kunnan tulisikin laatia oma lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma päätöksenteon ohjaus-ja arviontivälineeksi.

Kysynnän ja tarjonnan laki määrää kaapin paikan. Tilauksessa oli hyvää perhepolitiikkaa, ja sitä KD tarjosi. Juuri nämä yllä mainitut periaatteet ovatkin yksi syy siihen miksi valitsin juuri kristillisdemokraatit omaksi puolueekseni. Sitä saa mitä tilaa!

 

Kokonaisuudessaan voit lukea Kristillisdemokraattien perhepoliittisen ohjelman alla olevasta linkistä:

http://www.kd.fi/KD/www/fi/politiikka/Ohjelmat/lapset_nuoret_perheet/index.php

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat